GGGenome Help | English

データベース:

ミスマッチ/ギャップを許容 ミスマッチのみ許容 : 塩基まで (検索する配列長の25%まで)
双方向を検索 +方向のみ検索 -方向のみ検索

2021-10-26 01:05:46, GGGenome : Human unspliced mRNA, RefSeq 20170306 on hg38 (Apr, 2018)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます(ミスマッチ挿入欠失

NR_046871.1|LINC00333|cage_peaks_associated=&cage_peaks_expressed=&coord=chr13:84140601:84606768:+
position: 50811-50825
GCAGTCTGGAGGTTCTCCCTGGAGGCTGTA50811TTCATTGACAACATTTCCTGAGGTAACTCACACTGAGGTGACAAC
NM_001304840.1,NM_020760.2|HECW2|cage_peaks_associated=hg_33019.1,hg_33020.1,hg_33021.1,hg_33034.1,hg_33035.1,hg_33036.1,hg_33037.1,hg_33038.1,hg_33039.1,hg_33040.1&cage_peaks_expressed=adopose,brain,heart,kidney,liver,retina,small_intestine,stomach&coord=chr2:196199249:196592611:-
position: 379462-379476
TGACAGTATAGTTATATGAGAAGCAACTTC379462TTCATTGACAACATTGTCATCACCCTTAATGAAATGTGGGGCATT
NM_014296.2|CAPN7|cage_peaks_associated=hg_35497.1,hg_35498.1&cage_peaks_expressed=B_cells,T_cells,adopose,basophils,brain,colon,heart,kidney,liver,neutrophils,retina,skeletal_muscle,small_intestine,stomach&coord=chr3:15206225:15252916:+
position: 42058-42072
ATTGTAATAGCCAGAAATTGGAAACATATA42058TTCATTGACAACATTTAAGATTATAATATAGTCATATAATAGTCC
NR_027112.2|LOC285692|cage_peaks_associated=hg_60882.1&cage_peaks_expressed=&coord=chr5:9641314:9903824:-
position: 144420-144434
CCTGGGTATAATGCACTGATCTGTTGATCT144420TTCATTGACAACATTGCCATCGACTTTGGAGCTGGAAAGGCCCTC
NM_001079653.1,NM_152744.3|SDK1|cage_peaks_associated=hg_77045.1,hg_77046.1,hg_77047.1,hg_77048.1,hg_77049.1,hg_77067.1,hg_77068.1&cage_peaks_expressed=B_cells,adopose,brain,colon,heart,kidney,retina,skeletal_muscle,small_intestine,stomach&coord=chr7:3301447:4269000:+
position: 222594-222608
GTGGTGCCTGGCCTGAGTCAGCTCATTAGC222594TTCATTGACAACATTGGTTCGTTCAACAAATATTGCCTGAGAAGA
NM_001301128.1,NM_012301.3|MAGI2|cage_peaks_associated=hg_84504.1,hg_84505.1,hg_84506.1,hg_84507.1,hg_84508.1,hg_84509.1,hg_84510.1&cage_peaks_expressed=adopose,brain,colon,heart,kidney,liver,retina,skeletal_muscle,small_intestine,stomach&coord=chr7:78017056:79453574:-
position: 731473-731487
TATATTTGTTATAGAATATTATGTTAAATC731473TTCATTGACAACATTAAAGAGTCATACCTTTTATGGGTGTTAGTT
NM_001135805.1,NM_001135806.1,NM_001291901.1,NM_005639.2,NR_031700.1|MIR1252,SYT1|cage_peaks_associated=,hg_127016.1,hg_127017.1,hg_127018.1,hg_127019.1,hg_127020.1,hg_127021.1,hg_127022.1,hg_127035.1,hg_127036.1,hg_127037.1,hg_127038.1&cage_peaks_expressed=,B_cells,brain,colon,kidney,retina,small_intestine,stomach&coord=chr12:78863992:79452008:+
position: 243522-243536
ATAAGATAGGTTTGTTCCAGAAGTTTAAAA243522AATGTTGTCAATGAATTTGATAAAGTTTAATATTCACATTAAAAG
NR_040249.1|CYP2G1P|cage_peaks_associated=&cage_peaks_expressed=&coord=chr19:40890825:40900508:+
position: 1462-1476
CTCCCTTAGGAGAGCTGTTAACATTATACT1462AATGTTGTCAATGAAAAAGCTAAGATAGGCCAGGCATGGTGGCTC
NM_002897.4,NM_016836.3,NR_039946.1|MIR4785,RBMS1|cage_peaks_associated=hg_31488.1,hg_31489.1,hg_31490.1,hg_31491.1,hg_31492.1,hg_31495.1,hg_31496.1,hg_31497.1&cage_peaks_expressed=B_cells,T_cells,adopose,basophils,brain,colon,heart,kidney,liver,neutrophils,retina,skeletal_muscle,small_intestine,stomach&coord=chr2:160272150:160493807:-
position: 127190-127204
AAGTTCCAAAGTAAATTTGCATTATATGCT127190AATGTTGTCAATGAATAGAATATAAATGTGCTTCTTTGCTGCAAT
NM_001080448.2,NM_001278300.1,NM_001278301.1,NM_173655.3|EPHA6|cage_peaks_associated=hg_228825.1,hg_37502.1,hg_37503.1,hg_37504.1,hg_37505.1,hg_37506.1,hg_37507.1,hg_37508.1&cage_peaks_expressed=,brain,colon,retina,small_intestine,stomach&coord=chr3:96814580:97748942:+
position: 545898-545912
AATTTGAATATTAATTTTAAAATTTATTCA545898AATGTTGTCAATGAACATTGTCAGACATTTTGCAGCATTTCTTTA
NM_152688.3|KHDRBS2|cage_peaks_associated=hg_74196.1,hg_74197.1,hg_74198.1,hg_74199.1,hg_74200.1&cage_peaks_expressed=B_cells,basophils,brain,colon,kidney,retina,skeletal_muscle,small_intestine,stomach&coord=chr6:61679959:62286227:-
position: 287903-287917
AGAAATAGCAACTTATTATAGTATGAGTAA287903AATGTTGTCAATGAAGTATGATTACAAGATGGTTGATTGAAATAG
NM_133468.4|BMPER|cage_peaks_associated=hg_78082.1,hg_78083.1,hg_78084.1,hg_78085.1,hg_78086.1&cage_peaks_expressed=stomach&coord=chr7:33904910:34155872:+
position: 214039-214053
TCTACAGATTTTGGATTTACCAGCCCCCAC214039AATGTTGTCAATGAATTCCTTAAAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTC

Data Export:

下記のフォーマットで最大100000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : http://gggenome.dbcls.jp/ja/hg38_ncbiRefSeqCurated_unspliced_20180411/TTCATTGACAACATT
lang : ja | db : hg38_ncbiRefSeqCurated_unspliced_20180411 | k : 0 | strand : | nogap : | query_string : TTCATTGACAACATT | format : html | download : | debug :

0.007 | 0.007 | search_start;
0.081 | 0.073 | search_plus_done; http://172.18.8.75:28723/match?q=TTCATTGACAACATT&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=50
0.089 | 0.008 | search_minus_done; http://172.18.8.75:28723/match?q=AATGTTGTCAATGAA&k=0&no_gap=0&offset=0&limit=44
0.093 | 0.004 | cgi_end;

GGGenome by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).